ASOCAIRE web
Calcule seus embargos Quen somos O noso obxectivo Por que este servizo? Consideracións Contacto
ASOCAIRE web
Páxina traducida ao galego coa colaboración desinteresada da
Plataforma A Mesa pola Normalización Lingüística (www.amesa.gal).
Atopará a súa ligazón no noso apartado "CONTACTO"
Texto actualizado o 16 de febreiro de 2024
Menú
Menú
ASOCAIRE web
Páxina traducida ao galego coa colaboración desinteresada da
Plataforma A Mesa pola Normalización Lingüística (www.amesa.gal).
Atopará a súa ligazón no noso apartado "CONTACTO"
Texto actualizado o 16 de febreiro de 2024

SELECCIONE A LINGUA DESEXADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Por que este manual?


mi foto

Desde o ano 2012 veño loitando contra embargos executados indebidamente, tanto sobre o meu salario (pensión de xubilación, no meu caso) como sobre a conta corrente bancaria e, mesmo, sobre a devolución do Imposto sobre o Rendemento das Persoas Físicas (IRPF) que efectúa a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) como resultado da liquidación anual de tal imposto.

Iso permitiume recuperar impórtelos embargados indebidamente, en todos os casos (ata o momento, en oito oportunidades).

En todos e cada un deles, presentei os meus escritos de reclamación directamente, xa que a lei permite, nestes supostos, acudir sen necesidade de estar representado por Avogado nin Procurador.

O anterior, unido á certeza de que mensualmente estanse producindo un número moi elevado de embargos indebidos sobre salarios e pensións, así como con periodicidad anual, sobre as devolucións de IRPF que efectúa a AEAT, animoume a poñer a miña experiencia en coñecemento daquelas persoas que, sufrindo esta irregularidade, non son conscientes de que dispoñen de elementos para o seu defensa.

E foi por iso que me decidín a escribir este Manual.

Nesta obra desenvólvese a teoría para a defensa dos afectados, expoñendo os aspectos legais que a apoian, converténdose así no complemento ideal da presente web que Vostede está visitando.

O seu desenvolvemento está dirixido a alcanzar o obxectivo de que, persoas legas na materia (e unha vez confirmado que están sufrindo embargos indebidos), adquiran o coñecemento da problemática do seu caso concreto e do que a lei determina en protección dos seus dereitos, para, a partir dese momento, sexan capaces de presentarse en defensa dos seus intereses chegando, mesmo, a elaborar os seus propios escritos de reclamación.

Outro obxectivo máis humilde é o de chegar a ser un práctico elemento de consulta para profesionais, xa que poden atopar orientacións que resulten interesantes para o desempeño do seu labor.

Esta obra, como é obrigado e así se especifica en cada un dos seus volumes, pasou os trámites legais esixidos para a súa publicación e distribución, tanto no que respecta ao Rexistro da Propiedade Intelectual, como ao seu Depósito Legal e á obteción do correspondente ISBN (International Standard Book Number).

Independientemente de estar en trámites para a súa publicación por Editoriais especializadas nesta temática, atópase dispoñible en AMAZON, onde pódese atopar, ben polo seu título ¡¡SOCORRO!! Me embargan ...y no hay derecho! ou polo nome do seu autor José Antonio Sanz de la Tajada .

Estou traballando na ampliación deste Manual, para incorporar o tratamento de casos moi controvertidos como son:

 • o embargo das pagas extraordinarias (ben se abonen prorrateadas mensualmente xunto coa nómina, ou ben sexan abonadas íntegramente en determinados meses).
 • o embargo da devolución anual do IRPF (directamente efectuado pola AEAT ou tras ser ingresado en conta corrente) .

E tamén para expoñer o camiño a seguir para presentar Recurso de Reposición, ante o inesperado e inxusto rexeitamento das nosas alegaciones por parte do xulgado, ao esixir (indebidamente) que na nosa reclamación debemos estar asistidos por representación Letrada.

Este manual hase estructurado agrupando cada un dos escenarios con problemática común, perseguindo con iso o conseguir unha exposición máis clara, que permita que cada lector poida centrar a súa atención específicamente daqueles documentos que sexan de utilidade e aplicación no seu caso concreto. Obxectivo que creo conseguido.

Deste propósito resultou a obra estructurada nos seguintes volumes temáticos específicos:

Guía Práctica Manual monográfico de 174 páxinas, no que se desenvolven a teoría e aspectos legais precisos para a defensa ante embargos indebidos de salarios, ben sobre a nómina ou contra a conta corrente, orientado para que, persoas legas na materia, si están sufrindo embargos indebidos, entren en coñecemento do que a lei determina en protección dos seus dereitos.

O manifestado apóiase nun conxunto de oito casos reais coa experiencia práctica que permitiu ao autor triunfar en diversas situacións ante embargos que veu sufrindo, aportando copia da documentación real dos mesmos.

Esta Guía é, á súa vez, a introdución común a cada un dos volumes en que se desenvolve a actuación a seguir nos 16 diferentes escenarios identificados segundo a natureza e alcance do embargo.

Nela faise referencia directa a 12 leis (das que se desenvolven 69 artigos ou citas) e a 37 sentenzas e doutrinas xudiciais.Volume I - Embargo ÚNICO sobre NÓMINA Nos seus 310 páxinas desenvólvense modelos dos escritos precisos para reclamar EMBARGOS INDEBIDOS EXECUTADOS SOBRE A NÓMINA, cando se realiza un embargo exclusivo e ordenado, ben por un Órgano Xudicial, ou por un Organismo da Administración Central, Local ou Autonómica.

Estes escenarios son introducidos por unha exposición teórica dos principios e características deste tipo de embargos.

Faise referencia directa a 13 leis (das que se desenvolven 88 artigos ou citas) e a 37 sentenzas e doutrinas xudiciais, todas elas referidas a esta problemática.

Contémplanse os seguintes escenarios específicos. Cada un deles é introducido por unha exposición teórica dos principios e características do embargo do seu tipo:

 • * Escenarios 1 Embargos ÚNICOS sobre nómina, ordenados por órgano Xudicial
  • ** Escenario 1.1 En pago de PENSIÓN DE ALIMENTOS
  • ** Escenario 1.2 En pago de DÉBEDA HIPOTECARIA
  • ** Escenario 1.3 En pago de DÉBEDA DOUTRA NATUREZA
 • * Escenario 2 Embargo ÚNICO sobre nómina, ordenado por organismo da Administración Pública


Volume II - Embargo sobre Conta Corrente Neste volume, e a través dos seus 280 páxinas, desenvólvense os escritos precisos para reclamar EMBARGOS INDEBIDOS EXECUTADOS SOBRE A CONTA CORRENTE NA QUE SE ABONEN As PERCEPCIÓNS SALARIALES DO EMBARGADO e que sexan ordenados, ben por un Órgano Xudicial, ou por un Organismo da Administración Central, Local ou Autonómica.

Introdúcese por unha exposición teórica dos principios e características deste tipo de embargos.

Neste volume faise referencia directa a 13 leis (das que se desenvolven 81 artigos ou citas) e a 38 sentenzas e doutrinas xudiciais, todas elas referidas a esta problemática.

Contémplase o seguinte escenario específico.

 • * Escenario 3 Embargo sobre saldo en Conta Corrente, ordenado por órgano Xudicial ou organismo da Administración Pública


Volume III - Embargo CONCURRENTE sobre Nómina A través dos seus 324 páxinas, desenvólvense os escritos precisos para reclamar EMBARGOS INDEBIDOS EXECUTADOS SOBRE AS PERCEPCIÓNS SALARIALES e que se executen SIMULTÁNEAMENTE con outros embargos sobre as mesmas, habendo sido ordenados, ben por un Órgano Xudicial, ou por un Organismo da Administración Central, Local ou Autonómica.

Estes escenarios son introducidos por unha exposición teórica dos principios e características deste tipo de embargos.

Nel faise referencia directa a 13 leis (das que se desenvolven 88 artigos ou citas) e a 38 sentenzas e doutrinas xudiciais, todas elas referidas a esta problemática.

 • * Escenarios 4 Embargos CONCURRENTES sobre nómina, ordenados por órgano Xudicial
  • ** Escenario 4.1 En pago de PENSIÓN DE ALIMENTOS
  • ** Escenario 4.2 En pago de DÉBEDA HIPOTECARIA
  • ** Escenario 4.3 En pago de DÉBEDA DOUTRA NATUREZA
 • * Escenario 5 Embargo CONCURRENTE sobre nómina, ordenado por organismo da Administración PúblicaVolume IV - Revisión do importe embargado e outros escenarios Neste volume, e a través dos seus 290 páxinas, desenvólvense os escritos precisos para reclamar a revisión do importe de EMBARGOS INDEBIDOS EXECUTADOS SOBRE AS PERCEPCIÓNS SALARIALES DO EMBARGADO, por haberse modificado os parámetros que determinan o importe daqueles.

TTamén se contemplan outras peculiaridades, como a necesidade de iniciar demanda en reclamación de cantidade embargada indebidamente; como deben ser afectados outros salarios do embargado e/ou do seu cónyuge, así como outros supostos máis específicos. Estes escenarios son introducidos por unha exposición teórica dos principios e características deste tipo de embargos.

Nel faise referencia directa a 13 leis (das que se desenvolven 83 artigos ou citas) e a 38 sentenzas e doutrinas xudiciais, todas elas referidas a esta problemática.

 • * Escenario 6 Revisión do importe embargado, ante órgano Xudicial ou organismo da Administración Pública, por cambio de parámetros
 • * Escenario 7 Iniciar demanda en reclamación de cantidade, ante órgano Xudicial
 • * Escenario 8 Solicitar revisión de embargos previos
 • * Escenario 9 Afectación do embargo a outros salarios do propio embargado ou do seu cónyuge
 • * Escenario 10 Evitar cambio de Jurisdicción


Volume V - Reclamación ante Entidade Financeira e Banco de España Nas 286 páxinas do presente volume desenvólvense os escritos precisos para reclamar a revisión de EMBARGOS INDEBIDOS EXECUTADOS SOBRE A CONTA CORRENTE RECEPTORA DE PERCEPCIÓNS SALARIALES DO EMBARGADO, ben ante a Entidade Financeira ou o Banco de España. Estes escenarios son introducidos por unha exposición teórica dos principios e características deste tipo de embargos.

Nel faise referencia directa a 12 leis (das que se desenvolven 69 artigos ou citas) e a 37 sentenzas e doutrinas xudiciais, todas elas referidas a esta problemática.

 • * Escenario 11 Reclamar embargo indebido ante Entidade Financeira
 • * Escenario 12 Reclamar embargo indebido ante Banco de España


Volume RECOPILATORIO Nas 776 páxinas deste volume recompílanse os 16 escenarios identificados e desenvolvidos nos cinco volumes anteriores en que se ha desglosado esta obra, cos modelos de escritos de reclamación a presentar en todos e cada un deles.

Polas súas características, este volume considérase útil como consulta xeneral para profesionais, pero iso non exclúe a súa utilidade como medio de consulta por parte de persoas interesadas no tema e legas nesta materia.APÉNDICE - Tàboas Salario Mínimo Interprofesional A obra culmínase con este volume, no que se desenvolven as táboas a aplicar para calcular o Importe Máximo susceptible de ser embargado, para o que hai que ter en consideración o Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada ano.

Nel inclúense as necesarias, a partir das referidas ao ano 2018 e ata o ano actual.

Con esta estrutura perséguese que permaneza inalterable o contido de cada un dos volumes restantes, aínda que se modifique o Salario Mínimo Interprofesional nese caso únicamente verase afectado o presente volume, mediante a incorporación das táboas necesarias para os cálculos co importe que a Lei estableza para o novo período anual.

Polo tanto, este volume é complementario a cada un dos que constitúen esta obra.

Nas táboas que se inclúen tense en consideración os diferentes parámetros a aplicar en cada unha das características que afectan para devandito cálculo (embargo sen outras peculiaridades específicas ou embargo motivado por pago de débeda hipotecaria presentando, neste caso, as diferentes táboas que atendan á existencia ou non de membros na unidade familiar con percepcións inferiores ao Salario Mínimo Interprofesional, desenvolvendo as táboas necesarias desde ningún ata catro membros nestas circunstancias).

Igualmente desenvólvense, en todas e cada unha das hipóteses, táboas diferenciadas para os casos en que as Pagas Extraordinarias abónense prorrateadas coa nómina mensual.

Ao producirse unha modificación do Salario Mínimo Interprofesional únicamente será necesaria a edición dunha nova versión deste volume.CONXUNTO DA OBRA
Manual completo

Nesta imaxe pódese apreciar o conxunto dos oito exemplares que constitúen esta obra.