Web d'ASOCAIRE web d'ASOCAIRE
Calculi es seus embargaments ¿Qui som? Sa nostra Missió ¿Per què aquest servici? Consideracions Contacte
web d'ASOCAIRE
Text actualisat es 06 de Febrer de 2020
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Text actualisat es 06 de Febrer de 2020

Formulari de contacte

És obligatori que empleni, almanco, es camps marcats amb '*' i ressaltats en negreta.

Ses dades personals recollits seran incorporats i tractats per ASOCAIRE, per poder mantenir relació amb s'usuari, i atendre ses seves possibles suggerències o reclamacions.
No podran esser cedits a tercers, en cap supòsit.
S'interessat podrà revocar, en qualsevol moment, sa seva autorisació per s'utilisació i tractament de ses seves dades, davant ASOCAIRE, en compliment de s'article 5 de sa Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

I, per qualsevol qüestió, pot contactar directament amb noltros a sa direcció
jasanz@asocaire.org.es