web d'ASOCAIRE
Calculi es seus embargaments Qui som Sa nostra Missió ¿Per què aquest servici? Consideracions Contacte
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024

SELECCIONI SA LLENGUA DESITJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

¿Per què aquest manual?


mi foto

Des de l'any 2012 vénc lluitant contra embargaments executats indegudament, tant sobre es meu salari (pensió de jubilació, en es meu cas) com sobre es compte corrent bancari i, inclusivament, sobre sa devolució de s'IRPF que efectua sa AEAT com a resultat de sa liquidació anual de tal impost.

Això m'ha permès recuperar ets imports embargats indegudament, en tots es casos (fins an es moment, a vuit oportunitats).

En tots i cadascun d'ells, he presentat es meus escrits de reclamació directament, ja que sa llei permet en aquests supòsits, acudir sense necessitat d'estar representat per Misser ni Procurador.

Lo anterior, unit a sa certesa que mensualment s'estan produint un número molt elevat d'embargaments indeguts sobre salaris i pensions, així com amb periodicitat anual, sobre ses devolucions d'IRPF que efectua sa AEAT, me #animar posar sa meva experiència en coneixement d'aquelles persones que, sofrint aquesta irregularitat, no són conscients que disposen d'elements per sa seva defensa.

I va anar per això que me vaig decidir a escriure aquest Manual.

En aquesta obra se desplega sa teoria per sa defensa dets afectats, exposant ets aspectes legals que l'ajuden, convertint-se així en es complement ideal de sa present web que Vè. està visitant.

Es seu desplegament està enfocat a conseguir s'objectiu que, persones llegues a sa matèria (i un pic confirmat que estan sofrint embargaments indeguts), adquiresquin es coneixement de sa problemàtica des seu cas concret i de lo que sa llei determina en protecció des seus drets, atura, a partir d'aquest moment, siguin capaços de presentar-se en defensa des seus interessos arribant, inclusivament, a elaborar es seus propis escrits de reclamació.

Un altre objectiu més humil és es d'arribar a esser un pràctic element de consulta per professionals, ja que poden trobar orientacions que resultin interessants per s'acompliment de sa seva labor.

Aquesta obra, com és obligat i així s'especifica en cadascun des seus volums, ha passat es tràmits legals exigits per sa seva publicació i distribució, tant amb referència an es Registre de sa Propietat Intel·lectual, com an es seu Depòsit Legal i a s'obtenció des corresponent ISBN.

Independentment d'estar en tràmits per sa seva publicació per Editorials especialisades en aquesta temàtica, se troba disponible en AMAZON, on és accessible, bé pes seu títol ¡¡SOCORRO!! Me embargan ...y no hay derecho! o pes nom des seu autor José Antonio Sanz de la Tajada .

Estic fent feina a s'ampliació d'aquest Manual, per incorporar es tractament de casos certament controvertits com són:

 • s'embargament de ses pagues extraordinàries (bé s'abonin prorratejades mensualment juntament amb sa nòmina mensual, o bé siguin abonades íntegrament en determinats mesos).
 • s'embargament de sa devolució anual de s'IRPF (directament efectuat per sa AEAT o després d'esser ingressat en compte corrent) .

I també per exposar es camí a seguir per presentar Recurs de Reposició, davant s'inesperat i injust rebuig de ses nostres al·legacions per part des jutjat, en exigir (indegudament) que a sa nostra reclamació hem d'estar assistits per representació Lletrada.

Aquest manual s'ha estructurat agrupant cadascun dets escenaris amb problemàtica comuna, perseguint amb això es conseguir una exposició més clara, que permeti que cada lector pugui centrar sa seva atenció específicament d'aquells documents que siguin d'utilitat i aplicació en es seu cas concret. Objectiu que crei conseguit.

D'aquest propòsit ha resultat s'obra estructurada en es següents volums temàtics específics:

Guia Pràctica Manual monogràfic de 174 pàgines, en ses quals se despleguen sa teoria i aspectes legals precisos per sa defensa davant embargaments indeguts de salaris, bé sobre sa nòmina o contra es compte corrent, orientat perquè, persones llegues a sa matèria, si estan sofrint embargaments indeguts, entrin en coneixement de lo que sa llei determina en protecció des seus drets.

Lo manifestat s'ajuda en un conjunt de vuit casos reals amb s'experiència pràctica que ha permès a s'autor triumfar en diverses situacions davant embargaments que ha vengut sofrint, aportant còpia de sa documentació real des mateixos.

Aquesta Guia és, per sa seva part, s'introducció comuna a cadascun des volums en què se desplega s'actuació a seguir en es 16 diferents escenaris identificats segons sa naturalesa i abast de s'embargament.

En ella se fa referència directa a 12 lleis (de ses quals se despleguen 69 articles o cites) i a 37 sentències i doctrines judicials.



Volum I - Embargament ÚNIC sobre NÒMINA En es seus 310 pàgines se despleguen models dets escrits precisos per reclamar EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE SA NÒMINA, quan se realisa un embargament exclusiu i ordenat, bé per un Òrgan Judicial, o per un Organisme de s'Administració Central, Local o Autonòmica.

Aquests escenaris són introduïts per una exposició teòrica des principis i característiques d'aquest tipo d'embargaments.

Se fa referència directa a 13 lleis (de ses quals se despleguen 88 articles o cites) i a 37 sentències i doctrines judicials, totes elles referides en aquesta problemàtica.

Se contemplen es següents escenaris específics. Cadascun d'ells és introduït per una exposició teòrica des principis i característiques de s'embargament des seu tipo:

 • * Escenaris 1 Embargaments ÚNICS sobre nòmina, ordenats per òrgan Judicial
  • ** Escenari 1.1 En paga de PENSIÓ D'ALIMENTS
  • ** Escenari 1.2 En paga de DEUTE HIPOTECARI
  • ** Escenari 1.3 En paga de DEUTE D'UNA ALTRA NATURALESA
 • * Escenari 2 Embargament ÚNIC sobre nòmina, ordenat per organisme de s'Administració


Volum II - Embargament sobre Compte Corrent En aquest volum, i a través des seus 280 pàgines, se despleguen ets escrits precisos per reclamar EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE ES COMPTE CORRENT en sa qual S'ABONIN SES PERCEPCIONS SALARIALS DE S'EMBARGAT i que hagin estat ordenats, bé per un Òrgan Judicial, o per un Organisme de s'Administració Central, Local o Autonòmica.

S'introdueix per una exposició teòrica des principis i característiques d'aquest tipo d'embargaments.

En aquest volum se fa referència directa a 13 lleis (de ses quals se despleguen 81 articles o cites) i a 38 sentències i doctrines judicials, totes elles referides en aquesta problemàtica.

Se contempla es següent escenari específic.

 • * Escenari 3 Embargament sobre saldo en Compte Corrent, ordenat per òrgan Judicial o organisme de s'Administració


Volum III - Embargament CONCURRENT sobre Nòmina A través des seus 324 pàgines, se despleguen ets escrits precisos per reclamar EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE SES PERCEPCIONS SALARIALS i que s'executin SIMULTÀNIAMENT amb altres embargaments sobre ses mateixes, havent estat ordenats, bé per un Òrgan Judicial, o per un Organisme de s'Administració Central, Local o Autonòmica.

Aquests escenaris són introduïts per una exposició teòrica des principis i característiques d'aquest tipo d'embargaments.

En ell se fa referència directa a 13 lleis (de ses quals se despleguen 88 articles o cites) i a 38 sentències i doctrines judicials, totes elles referides en aquesta problemàtica.

 • * Escenaris 4 Embargaments CONCURRENTS sobre nòmina, ordenats per òrgan Judicial
  • ** Escenari 4.1 En paga de PENSIÓ D'ALIMENTS
  • ** Escenari 4.2 En paga de DEUTE HIPOTECARI
  • ** Escenari 4.3 En paga de DEUTE D'UNA ALTRA NATURALESA
 • * Escenari 5 Embargament CONCURRENT sobre nòmina, ordenat per organisme de s'Administració



Volum IV - Revisió de s'import embargat i altres escenaris En aquest volum, i a través des seus 290 pàgines, se despleguen ets escrits precisos per reclamar sa revisió de s'import d'EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE SES PERCEPCIONS SALARIALS DE S'EMBARGAT, per haver-se modificat es paràmetres que determinen s'import d'aquells.

També se contemplen altres peculiaritats, com sa necessitat d'iniciar demanda en reclamació de quantitat embargada indegudament; com han d'esser afectats altres salaris de s'embargat i/o des seu cònjuge, així com altres supòsits més específics. Aquests escenaris són introduïts per una exposició teòrica des principis i característiques d'aquest tipo d'embargaments.

En ell se fa referència directa a 13 lleis (de ses quals se despleguen 83 articles o cites) i a 38 sentències i doctrines judicials, totes elles referides en aquesta problemàtica.

 • * Escenari 6 Revisió de s'import embargat, davant òrgan Judicial o organisme de s'Administració, per canvi de paràmetres
 • * Escenari 7 Iniciar demanda en reclamació de quantitat, davant òrgan Judicial
 • * Escenari 8 Sol·licitar revisió d'embargaments previs
 • * Escenari 9 Afecció de s'embargament en altres salaris des propi embargat o des seu cònjuge
 • * Escenari 10 Evitar canvi de Jurisdicció


Volum V - Reclamació davant Entitat Financera i Banc d'Espanya En ses 286 pàgines des present volum se despleguen ets escrits precisos per reclamar sa revisió d'EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE ES COMPTE CORRENT RECEPTORA DE PERCEPCIONS SALARIALS DE S'EMBARGAT, bé davant s'Entitat Financera o es Banc d'Espanya. Aquests escenaris són introduïts per una exposició teòrica des principis i característiques d'aquest tipo d'embargaments.

En ell se fa referència directa a 12 lleis (de ses quals se despleguen 69 articles o cites) i a 37 sentències i doctrines judicials, totes elles referides en aquesta problemàtica.

 • * Escenari 11 Reclamar embargament indegut davant Entitat Financera
 • * Escenari 12 Reclamar embargament indegut davant Banc d'Espanya


Volum RECOPILATORI En ses 776 pàgines d'aquest volum se recopilen es 16 escenaris identificats i desplegats en es cinc volums anteriors en què s'ha desglossat aquesta obra, amb sos models d'escrits de reclamació a presentar en tots i cadascun d'ells.

Per ses seves característiques, aquest volum se considera útil com a consulta genèrica per professionals, però això no exclou sa seva utilitat com a mitjà de consulta per part de persones interessades en es tema i llegues en aquesta matèria.



APÈNDIX S'obra se culmina amb aquest volum, en es qual se despleguen ses taules a aplicar per calcular s'Import Màxim susceptible d'esser embargat, per lo que s'ha de tenir en consideració es Salari Mínim Interprofessional vigent en cada any .

En ell s'inclouen ses necessàries, a partir de ses referides a l'any 2018 i fins a l'any actual.

Amb aquesta estructura se persegueix que romangui inalterable es contengut de cadascun des volums restants, encara que se modifiqui es Salari Mínim Interprofessional en aquest cas únicament se veurà afectat es present volum, a través de s'incorporació de ses taules necessàries pes càlculs amb s'import que sa Llei establesqui pes nou període anual.

Per tant, aquest volum és complementari a cadascun des quals constitueixen aquesta obra.

A ses taules que s'inclouen se té en consideració es diferents paràmetres a aplicar en cadascuna de ses característiques que afecten per aquest càlcul (embargament sense altres peculiaritats específiques o embargament motivat per pagament de deute hipotecari presentant, en aquest cas, ses diferents taules que atenguin a s'existència o no de membres a s'unitat familiar amb percepcions inferiors an es Salari Mínim Interprofessional, desplegant ses taules necessàries des de cap fins a quatre membres en aquestes circumstàncies).

Igualment se despleguen, en totes i cadascuna de ses hipòtesis, taules diferenciades pes casos en què ses Pagues Extraordinàries s'abonin prorratejades amb sa nòmina mensual.

En produir-se una modificació des Salari Mínim Interprofessional únicament serà necessària s'edició d'una nova versió d'aquest volum.



CONJUNT DE S'OBRA
Manual completo

En aquesta imatge se pot apreciar es conjunt des vuit exemplars que constitueixen aquesta obra.