web de ASOCAIRE
Calculi les seves embargaments Sobre nosaltres El nostre objectiu Per què aquest servei ? Consideracions Contacte
Web d'ASOCAIRE
Hem utilitzat un sistema automàtic per a traduir aquesta pàgina. Per això, és possible que contingui imprecisions o errors gramaticals.
Preguem les seves disculpes. El nostre objectiu és que aquest text li resulti llegible i útil. Moltes gràcies.
Text actualitzat el 16 de febrer de 2024
Menú
Menú
Web d'ASOCAIRE
Hem utilitzat un sistema automàtic per a traduir aquesta pàgina. Per això, és possible que contingui imprecisions o errors gramaticals.
Preguem les seves disculpes. El nostre objectiu és que aquest text li resulti llegible i útil. Moltes gràcies.
Text actualitzat el 16 de febrer de 2024

SELECCIONI LA LLENGUA DESITJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Per què aquest manual?


mi foto

Des de l'any 2012 vinc lluitant contra embargaments executats indegudament, tant sobre el meu salari (pensió de jubilació, en el meu cas) com sobre el compte corrent bancari i, inclusivament, sobre la devolució de l'IRPF que efectua la AEAT com a resultat de la liquidació anual de tal impost.

Això m'ha permès recuperar els imports embargats indegudament, en tots els casos (fins al moment, en vuit oportunitats).

En tots i cadascun d'ells, he presentat els meus escrits de reclamació directament, ja que la llei permet, en aquests supòsits, acudir sense necessitat d'estar representat per Advocat ni Procurador.

L'anterior, unit a la certesa que mensualment s'estan produint un número molt elevat d'embargaments indeguts sobre salaris i pensions, així com amb periodicitat anual, sobre les devolucions d'IRPF que efectua la AEAT, em va animar a posar la meva experiència en coneixement d'aquelles persones que, sofrint aquesta irregularitat, no són conscients de què disposen d'elements per al seu defensa.

I va anar per això que em vaig decidir a escriure aquest Manual.

En aquesta obra es desenvolupa la teoria per a la defensa dels afectats, exposant els aspectes legals que la secunden, convertint-se així en el complement ideal de la present web que Vostè està visitant.

El seu desenvolupament està enfocat a aconseguir l'objectiu que, persones llegues en la matèria (i una vegada confirmat que estan sofrint embargaments indeguts), adquireixin el coneixement de la problemàtica del seu cas concret i del que la llei determina en protecció dels seus drets, per a, a partir d'aquest moment, siguin capaços de presentar-se en defensa dels seus interessos arribant, inclusivament, a elaborar els seus propis escrits de reclamació.

Un altre objectiu més humil és el d'arribar a ser un pràctic element de consulta per a professionals, ja que poden trobar orientacions que resultin interessants per a l'acompliment de la seva labor.

Aquesta obra, com és obligat i així s'especifica en cadascun dels seus volums, ha passat els tràmits legals exigits per a la seva publicació i distribució, tant pel que fa al Registre de la Propietat Intel·lectual, com al seu Dipòsit Legal i a l'obtenció del corresponent ISBN.

Independentment d'estar en tràmits per a la seva publicació per Editorials especialitzades en aquesta temàtica, es troba disponible en AMAZON, on és accessible, bé pel seu títol ¡¡SOCORRO!! Me embargan ...y no hay derecho! o pel nom del seu autor José Antonio Sanz de la Tajada .

Estic treballant en l'ampliació d'aquest Manual, per a incorporar el tractament de casos certament controvertits com són:

 • l'embargament de les pagues extraordinàries (bé s'abonin prorratejades mensualment juntament amb la nòmina mensual, o bé siguin abonades íntegrament en determinats mesos).
 • l'embargament de la devolució anual de l'IRPF (directament efectuat per la AEAT o després de ser ingressat en compte corrent).

I també per a exposar el camí a seguir per a presentar Recurs de Reposició, davant l'inesperat i injust rebuig de les nostres al·legacions per part del jutjat, en exigir (indegudament) que en la nostra reclamació hem d'estar assistits per representació Lletrada.

Aquest manual s'ha estructurat agrupant cadascun dels escenaris amb problemàtica comuna, perseguint amb això l'aconseguir una exposició més clara, que permeti que cada lector pugui centrar la seva atenció específicament d'aquells documents que siguin d'utilitat i aplicació si escau concret. Objectiu que crec aconseguit.

D'aquest propòsit ha resultat l'obra estructurada en els següents volums temàtics específics:

Guia Pràctica Manual monogràfic de 174 pàgines, en el qual es desenvolupen la teoria i aspectes legals precisos per a la defensa davant embargaments indeguts de salaris, bé sobre la nòmina o contra el compte corrent, orientat perquè, persones llegues en la matèria, si estan sofrint embargaments indeguts, entrin en coneixement del que la llei determina en protecció dels seus drets.

El manifestat es recolza en un conjunt de vuit casos reals amb l'experiència pràctica que ha permès a l'autor triomfar en diverses situacions davant embargaments que ha vingut sofrint, aportant còpia de la documentació real d'aquests.

Aquesta Guia és, al seu torn, la introducció comuna a cadascun dels volums en què es desenvolupa l'actuació a seguir en els 16 diferents escenaris identificats segons la naturalesa i abast de l'embargament.

En ella es fa referència directa a 12 lleis (de les quals es desenvolupen 69 articles o cites) i a 37 sentències i doctrines judicials.Volum I - Embargament ÚNIC sobre NÒMINA En els seus 310 pàgines es desenvolupen models dels escrits precisos per a reclamar EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE LA NÒMINA, quan es realitza un embargament exclusiu i ordenat, bé per un Òrgan Judicial, o per un Organisme de l'Administració Central, Local o Autonòmica.

En els seus 310 pàgines es desenvolupen models dels escrits precisos per a reclamar EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE LA NÒMINA, quan es realitza un embargament exclusiu i ordenat, bé per un Òrgan Judicial, o per un Organisme de l'Administració Central, Local o Autonòmica.

Es contemplen els següents escenaris específics. Cadascun d'ells és introduït per una exposició teòrica dels principis i característiques de l'embargament del seu tipus:

 • * Escenaris 1 Embargaments ÚNICS sobre nòmina, ordenats per òrgan Judicial
  • ** Escenari 1.1 En paga de PENSIÓ D'ALIMENTS
  • ** Escenari 1.2 En paga de DEUTE HIPOTECARI
  • ** Escenari 1.3 En paga de DEUTE D'UNA ALTRA NATURALESA
 • * Escenari 2 Embargament ÚNIC sobre nòmina, ordenat per organisme de l'Administració Pública


Volum II - Embargament sobre Compte Corrent En aquest volum, i a través dels seus 280 pàgines, es desenvolupen els escrits precisos per a reclamar EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE EL COMPTE CORRENT EN LA QUAL S'ABONIN LES PERCEPCIONS SALARIALS DE L'EMBARGAT i que hagin estat ordenats, bé per un Òrgan Judicial, o per un Organisme de l'Administració Central, Local o Autonòmica.

S'introdueix per una exposició teòrica dels principis i característiques d'aquesta mena d'embargaments.

En aquest volum es fa referència directa a 13 lleis (de les quals es desenvolupen 81 articles o cites) i a 38 sentències i doctrines judicials, totes elles referides a aquesta problemàtica.

Es contempla el següent escenari específic.

 • * Escenari 3 Embargament sobre saldo en Compte Corrent, ordenat per òrgan Judicial o organisme de l'Administració Pública


Volum III - Embargament CONCURRENT sobre Nòmina A través dels seus 324 pàgines, es desenvolupen els escrits precisos per a reclamar EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE LES PERCEPCIONS SALARIALS i que s'executin SIMULTÀNIAMENT amb altres embargaments sobre aquestes, havent estat ordenats, bé per un Òrgan Judicial, o per un Organisme de l'Administració Central, Local o Autonòmica.

Aquests escenaris són introduïts per una exposició teòrica dels principis i característiques d'aquesta mena d'embargaments.

En ell es fa referència directa a 13 lleis (de les quals es desenvolupen 88 articles o cites) i a 38 sentències i doctrines judicials, totes elles referides a aquesta problemàtica.

 • * Escenaris 4 Embargaments CONCURRENTS sobre nòmina, ordenats per òrgan Judicial
  • ** Escenari 4.1 En paga de PENSIÓ D'ALIMENTS
  • ** Escenari 4.2 En paga de DEUTE HIPOTECARI
  • ** Escenari 4.3 En paga de DEUTE D'UNA ALTRA NATURALESA
 • * Escenari 5 Embargament CONCURRENT sobre nòmina, ordenat per organisme de l'Administració PúblicaVolum IV - Revisió de l'import embargat i altres escenaris En aquest volum, i a través dels seus 290 pàgines, es desenvolupen els escrits precisos per a reclamar la revisió de l'import d'EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE LES PERCEPCIONS SALARIALS DE L'EMBARGAT, per haver-se modificat els paràmetres que determinen l'import d'aquells.

També es contemplen altres peculiaritats, com la necessitat d'iniciar demanda en reclamació de quantitat embargada indegudament; com han de ser afectats altres salaris de l'embargat i/o del seu cònjuge, així com altres supòsits més específics. Aquests escenaris són introduïts per una exposició teòrica dels principis i característiques d'aquesta mena d'embargaments.

En ell es fa referència directa a 13 lleis (de les quals es desenvolupen 83 articles o cites) i a 38 sentències i doctrines judicials, totes elles referides a aquesta problemàtica.

 • * Escenari 6 Revisió de l'import embargat, davant òrgan Judicial o organisme de l'Administració Pública, per canvi de paràmetres
 • * Escenari 7 Iniciar demanda a reclamació de quantitat, davant òrgan Judicial
 • * Escenari 8 Sol·licitar revisió d'embargaments previs
 • * Escenari 9 Afectació de l'embargament a altres salaris del propi embargat o del seu cònjuge
 • * Escenari 10 Evitar canvi de Jurisdicció


Volum V - Reclamació davant Entitat Financera i Banc d'Espanya En les 286 pàgines del present volum es desenvolupen els escrits precisos per a reclamar la revisió d'EMBARGAMENTS INDEGUTS EXECUTATS SOBRE EL COMPTE CORRENT RECEPTORA DE PERCEPCIONS SALARIALS DE L'EMBARGAT, bé davant l'Entitat Financera o el Banc d'Espanya. Aquests escenaris són introduïts per una exposició teòrica dels principis i característiques d'aquesta mena d'embargaments.

En ell es fa referència directa a 12 lleis (de les quals es desenvolupen 69 articles o cites) i a 37 sentències i doctrines judicials, totes elles referides a aquesta problemàtica.

 • * Escenari 11 Reclamar embargament indegut davant Entitat Financera
 • * Escenari 12 Reclamar embargament indegut davant Banc d'Espanya


Volum RECOPILATORI En les 776 pàgines d'aquest volum es recopilen els 16 escenaris identificats i desenvolupats en els cinc volums anteriors en què s'ha desglossat aquesta obra, amb els models d'escrits de reclamació a presentar en tots i cadascun d'ells.

Per les seves característiques, aquest volum es considera útil com a consulta genèrica per a professionals, però això no exclou la seva utilitat com a mitjà de consulta per part de persones interessades en el tema i llegues en aquesta matèria.APÈNDIX - Taules Salari Mínim Interprofessional L'obra es culmina amb aquest volum, en el qual es desenvolupen les taules a aplicar per a calcular l'Import Màxim susceptible de ser embargat, per al que cal tenir en consideració el Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent en cada any.

En ell s'inclouen les necessàries, a partir de les referides a l'any 2018 i fins a l'any actual.

Amb aquesta estructura es persegueix que romangui inalterable el contingut de cadascun dels volums restants, encara que es modifiqui el Salari Mínim Interprofessional i en aquest cas únicament es veurà afectat el present volum, mitjançant la incorporació de les taules necessàries per als càlculs amb l'import que la Llei estableixi per al nou període anual.

Per tant, aquest volum és complementari a cadascun dels quals constitueixen aquesta obra.

En les taules que s'inclouen es té en consideració els diferents paràmetres a aplicar en cadascuna de les característiques que afecten per a aquest càlcul (embargament sense altres peculiaritats específiques o embargament motivat per pagament de deute hipotecari presentant, en aquest cas, les diferents taules que atenguin l'existència o no de membres en la unitat familiar amb percepcions inferiors al Salari Mínim Interprofessional, desenvolupant les taules necessàries des de cap fins a quatre membres en aquestes circumstàncies).

Igualment es desenvolupen, en totes i cadascuna de les hipòtesis, taules diferenciades per als casos que les Pagues Extraordinàries s'abonin prorratejades amb la nòmina mensual.

En produir-se una modificació del Salari Mínim Interprofessional únicament serà necessària l'edició d'una nova versió d'aquest volum.CONJUNT DE L'OBRA
Manual completo

A aquesta imatge es pot apreciar el conjunt dels vuit exemplars que constitueixen aquesta obra.